REACH informationsplikt i RSK-formatet

Publicerad: 17 okt 2018

[2018-12-18] Information om REACH informationsplikt i RSK-databasen har uppdaterats efter överenskommelse mellan Svenska rörgrossistföreningen VVS och VVS-Fabrikanterna. Läs mer här.

När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Krav föreligger på att informera den egna kunden om att ämnet återfinns i produkten som levereras. Det gäller om mängden av ämnet överstiger 0,1 viktprocent.

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen (https://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table)

Information från ECHA om vidarebefordran i distributionskedjan (https://echa.europa.eu/sv/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/communication-in-the-supply-chain)

I RSK-formatet finns avsett fält (”Omfattas av REACH”) för att redovisa om produkten omfattas av REACH-direktivets informationsplikt (J/N). Det görs på RSK-nummernivå och fältet är obligatoriskt för att uppfylla kravet på produktinformation till grossisterna via RSK-databasen (nivå mellan i cirkeldiagrammet för artikelinformation). Fältet kan uppdateras via massuppdatering.

I det fall produkten omfattas av informationsplikten ska det också redovisas vilka ämnen som avses, lämpligen via en byggvarudeklaration/iBVD eller för kemiska produkter ett säkerhetsdatablad.

I administratörsverktyget för RSK-databasen har man som RSK-innehavare tillgång till iBVD-systemet där man kan skapa en byggvarudeklaration med redovisning av ingående ämnen. Ämneslistan är kopplad mot kandidatförteckningen och ger med automatik redovisning av ämnen på kandidatlistan i en koncentration som överstiger 0,1 viktprocent. Obs! I de fall man anger en legering som ämnespost behöver man manuellt ange att ämnesposten omfattas och har då möjlighet att också ange en kommentar, se exempel nedan,

iBVD-amnespost

Med anledning av att bly (CAS nr 7439-92-1) från och med den 27 juni är upptaget på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen s.k. SVHC-ämnen så omfattar informationsplikten nu betydligt fler produkter i RSK-databasen än tidigare.