miljödeklarationMiljödeklaration installationsprodukter

För att möta behovet av lätt tillgänglig miljöinformation har branschdatabaserna för el- och VVS-produkter skapat stöd för att skapa och underhålla miljöinformation anpassad för installationsprodukter, och göra den tillgänglig via de väletablerade system som dagligen används av branschens aktörer. Informationen blir på så sätt tillgänglig mellan de olika parterna i byggprocessen via rskdatabasen.se och enummersok.se, men också direkt via tillverkaren eller exempelvis i grossisten webbshop.

Miljödeklaration för installationsprodukter är en egendeklaration för produktens innehåll med information om hantering under de olika faserna i byggprocessen. Deklarationen är kopplad till de artikelnummer som ofta används vid kalkylering, beställning och dokumentation.

I Sverige har vi under lång tid haft en frivillig egendeklaration enligt en branschgemensam standard för att beskriva miljöpåverkan från produkter i så kallade byggvarudeklarationer (BVD). Dessa finns numera i en elektronisk version – eBVD 2015. Möjlighet finns att via RSK-databasen och uppgifterna i miljödeklaration installationsprodukter också koppla informationen till eBVD-systemets obligatoriska innehåll. Syftet är att stödja ett branschgemensamt elektroniskt utdataformat och underlätta integrationer mellan olika system.

Ett viktigt syfte för en miljödeklaration för installationsprodukter har varit att förenkla för den som ska fylla i informationen genom att säkerställa att informationen är relevant för installationsprodukter och att stöd finns för att underlätta inmatning. Informationen ska täcka behovet, att deklarera materielinnehåll och stödjande dokumentation kopplade till de krav som ställs från bedömnings- och certifieringssystem, oavsett var i värdekedjan informationen efterfrågas.

En arbetsgrupp med representanter från handels- och tillverkarled samt branschorganisationer inom el- och VVS och Byggvarubedömningen finns etablerad för att verifiera att behoven täcks, identifiera möjligheter till förbättring samt ansvara för dokumentation och vägledning. Syftet är att ge förutsättningar så att liknande produkter kan deklareras efter samma förutsättningar.

Kontakta VVS-information (mail: info@vvsinfo.se eller telefon 08-644 85 00) för frågor eller support runt Miljödeklaration för installationsprodukter inom VVS.

Tillgång till systemet

Systemet är tillgängligt för de företag som finns representerade med produkter i RSK-databasen respektive E-nummerbanken och är ett delsystem till branschdatabasernas administrationsverktyg. Tillgång till systemet administreras av företagets huvudansvarige och åtkomst styrs på användarnivå då det ofta är olika personer som arbetar med produktinformation och miljö- och hållbarhetsfrågor.

Allmän vägledning och dokumentation

Systemen är till stora delar intuitivt och uppdelat i olika avsnitt för enkel navigering. Dokumentation och förklaringar finns åtkomligt i systemet vid respektive avsnitt och symboliseras med ett ? bredvid fältets rubrik. Hjälptexten ger en allmän förklaring med möjlighet att ge en specifik hjälptext baserat på den produkt man valt att deklarera. Hjälptexterna uppdateras löpande utifrån synpunkter från användarna och efter verifiering i arbetsgruppen för Miljödeklaration installationsprodukter. Syftet är att ge förutsättningar för att liknande produkter ska deklareras på samma sätt och efter samma förutsättningar.

Redovisningskrav

Deklarationen baseras på en varas eller en kemisk produkts fullständiga innehåll vid leverans angett som vikt% av hela varan. Ämnen som förekommer i halter ≥2% ska redovisas. För klassificerade ämnen gäller längre gränser, exempelvis ämnen på kandidatlistan ska redovisas om de överstiger 0,1% på komponentnivå.

Ingående ämnen ska redovisas med CAS-nummer och/eller EC-nummer. Legeringar ska redovisas med legeringsnummer, alternativt ska ingående ämnen över 0,01 % i legeringen redovisas.

Innehåll kan anges i koncentrationsintervall. Exempel på intervall är; ≤1%, 1–2,5%, 2,5–10%, 10–25%. För kemiska produkter är halter som anges i säkerhetsdatabladet styrande.

En produktserie kan deklareras i samma deklaration förutsatt att inkluderade artiklar omfattas av samma innehållsredovisning. Innehåll anges då som intervall. Oklassade ämnen och material som bidrar med <2%, och som skiljer sig åt mellan produkter i en serie kan alltså omfattas av samma deklaration. Obs! en eventuell bedömning baseras på den halt som ger den strängaste bedömningen.

Obs! andra redovisningskrav kan finnas hos mottagare av informationen. Se även detaljerad information under avsnittet Innehållsdeklaration i systemet.

Samarbeten och integration till andra system

Syftet är att informationen ska underhållas av tillverkaren och att informationen kan förmedlas till de olika aktörer som efterfrågar informationen. Systemet har integrationer mot eBVD-systemet och Byggvarubedömningens system för ansökan om miljöbedömning.

Underleverantörer av material till tillverkare av produkter

Ett tillverkande företag har ofta flera underleverantörer av det material som används i produkterna, inte sällan från utländska underleverantörer. Sverige ligger långt fram med att deklarera produkters materielinnehåll och det kan vara svårt att samla in den information som svenska marknaden efterfrågar.

Arbetsgruppen för Miljödeklaration installationsprodukter har tagit fram ett dokument som uppmanar leverantörer av material till tillverkare av produkter och komponenter att uppge ingående ämnen så detaljerat som möjligt. Obs! sekretessbelagd information ska inte anges i deklarationen utan lämnas direkt till bedömningsföretaget med tillhörande sekretessavtal.

Behov av att deklarera produkters material- och ämnesinnehåll: Svensk version / Engelsk version

Ifyllnadsmall för underleverantörer av material: Engelsk version