REACH informationsplikt i RSK-databasen

När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Krav föreligger på att informera den egna kunden om att ämnet återfinns i produkten som levereras. Det gäller om mängden av ämnet överstiger 0,1 viktprocent.

I lagstiftningen står det att man ska informera mottagaren av varan men det står inte beskrivet hur man ska informera. Informationsflödet längs distributionskedjan ska möjliggöra för alla aktörer att vidta lämpliga riskhanteringsåtgärder, i sin användning, för att säkerställa att varor som innehåller ämnen på kandidatförteckningen används säkert. Informationen kan finnas på nätet men leverantören ska aktivt se till att kunden tar del av informationen.

Med anledning av detta har representanter för Svenska rörgrossistföreningen VVS och VVS-Fabrikanterna samlats för att definiera hur informationen ska förmedlas i distributionskedjan, mellan tillverkare och grossist, och kommit överens om,

  • Information om informationsplikt enligt REACH ska finnas på artikelnummernivå.
  • För artiklar som omfattas av informationsplikten ska det framgå vilka ämnen som omfattas. Information lämnas som något av följande dokument; 1) säkerhetsdatablad för kemiska produkter, 2) Byggvarudeklaration/iBVD eller 3) REACH informationsblad (fritt format men en mall ska tillhandahållas). Ett minimum är att ämnets namn framgår.
  • Datum då kontroll mot aktuell kandidatlista gjordes.

Ovanstående ligger i linje med tidigare information men med tillägget av ett nytt fält med datum då kontroll gjordes mot aktuell kandidatlista samt att om tillverkaren redan har ett informationsblad enligt REACH förordningen så ska det också kunna användas. Dessutom har en mall tagits fram för vilken information som bör finnas i ett REACH informationsblad.

RSK-databasen har därför kompletterats med fält för ”REACH datum” samt dokument ”REACH informationsblad”. Sedan tidigare finns fält för om produkten omfattas av informationsplikten och fältet har nu ett tydligare fältnamn ”Omfattas av REACH-direktivets informationsplikt”. Med detta fungerar RSK-databasen som informationsnav för REACH information mellan tillverkare och grossist.

Observera! Informationsplikten gäller inte alla ämnen i en vara, utan endast SVHC-ämnen som har identifierats som särskilt farliga och lagts till som kandidatämnen i kandidatförteckningen och som förekommer i koncentrationer överstigande 0,1 viktprocent av varan. Uppfylls inte detta så ska ”Omfattas av REACH-direktivets informationsplikt” vara N (nej).

Information är utskickad till huvudansvarig för RSK-databasen hos respektive tillverkare för att skyndsamt uppdatera informationen i RSK-databasen och därmed få en rationell hantering av informationsflödet i distributionskedjan där varje part kan hantera informationen vidare till sina kunder på ett effektivt sätt.

Mer information,

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen (https://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table)

Information från ECHA om vidarebefordran i distributionskedjan (https://echa.europa.eu/sv/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/communication-in-the-supply-chain)

Mallar och underlag

Mall för REACH informationsblad – exempelmall för informationsblad för produkter som omfattas av REACH informationsplikt


Read in English