REACH informationsplikt i RSK-databasen

När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Krav föreligger på att informera den egna kunden om att ämnet återfinns i produkten som levereras. Det gäller om mängden av ämnet överstiger 0,1 viktprocent.

I lagstiftningen står det att man ska informera mottagaren av varan men det står inte beskrivet hur man ska informera. Informationsflödet längs distributionskedjan ska möjliggöra för alla aktörer att vidta lämpliga riskhanteringsåtgärder, i sin användning, för att säkerställa att varor som innehåller ämnen på kandidatförteckningen används säkert. Leverantören ska aktivt se till att kunden tar del av informationen.

Med anledning av detta har representanter för Svenska rörgrossistföreningen VVS och VVS-Fabrikanterna samlats för att definiera hur informationen ska förmedlas i distributionskedjan, mellan tillverkare och grossist, och kommit överens om,

  • Information om informationsplikt enligt REACH ska finnas på artikelnummernivå med datum då kontroll mot aktuell kandidatlista gjordes.
  • För artiklar som omfattas av informationsplikten ska det framgå vilka ämnen som omfattas. Information lämnas som något av följande dokument; 1) säkerhetsdatablad för kemiska produkter, 2) Byggvarudeklaration/iBVD eller 3) REACH informationsblad (fritt format men en mall ska tillhandahållas). Ett minimum är att ämnets namn framgår.

I Avfallsdirektivet 2008/98/EG finns en regel (gäller fr o m 5/1 2021) där produkter som omfattas av REACH-informationsplikt ska vara registrerade i SCIP-databasen hos Echa. Alla leverantörer – som omfattas av reglerna – i en distributionskedja har ansvar för att anmäla till SCIP. Echa har dock tagit fram metoder som ska förenkla rapporteringen för aktörer längre ner i distributionskedjan, till exempel distributörer och montörer. Det är bland annat möjligt att hänvisa till information som någon annan redan har skickat in till databasen genom så kallad Förenklad SCIP-anmälan (”Simplified SCIP Notification”) och Hänvisning (”Referencing”).

För att tydliggöra vilka produkter som redan har registrerats hos ECHA och underlätta för efterföljande led har vi infört krav på att SCIP id (registreringsid) finns med som information på artikelnumret.

Syftet är att RSK-databasen ska fungera som informationsnav för REACH information mellan tillverkare och grossist där uppgift om produkten omfattas av REACH-informationsplikt och tillhörande information kan förmedlas på ett effektivt sätt i distributionskedjan där varje part kan hantera informationen vidare till sina kunder på ett effektivt sätt.

Observera! Informationsplikten gäller inte alla ämnen i en vara, utan endast SVHC-ämnen som har identifierats som särskilt farliga och lagts till som kandidatämnen i kandidatförteckningen och som förekommer i koncentrationer överstigande 0,1 viktprocent av varan. Uppfylls inte detta så ska ”Omfattas av REACH-direktivets informationsplikt” vara N (nej) samt att datum för den kandidatförteckning som använts.

Mer information,

Mallar och underlag