REACH informationsplikt – uppdatering

Publicerad: 18 dec 2018

När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Krav föreligger på att informera den egna kunden om att ämnet återfinns i produkten som levereras. Det gäller om mängden av ämnet överstiger 0,1 viktprocent.

I lagstiftningen står det att man ska informera mottagaren av varan men det står inte beskrivet hur man ska informera. Informationsflödet längs distributionskedjan ska möjliggöra för alla aktörer att vidta lämpliga riskhanteringsåtgärder, i sin användning, för att säkerställa att varor som innehåller ämnen på kandidatförteckningen används säkert. Informationen kan finnas på nätet men leverantören ska aktivt se till att kunden tar del av informationen.

Med anledning av detta har representanter för Svenska rörgrossistföreningen VVS och VVS-Fabrikanterna samlats för att definiera hur informationen ska förmedlas i distributionskedjan och kommit överens om att komplettera informationen i RSK-databasen med tillräcklig information så att RSK-databasen kan fungera som informationsnav för REACH information mellan tillverkare och grossist. Läs mer om REACH information i RSK-databasen här – https://www.vvsinfo.se/rsk-databasen/reach-informationsplikt-i-rsk-databasen/ .

Information är utskickad till huvudansvarig för RSK-databasen hos respektive tillverkare för att skyndsamt uppdatera informationen i RSK-databasen och därmed få en rationell hantering av informationsflödet i distributionskedjan där varje part kan hantera informationen vidare till sina kunder på ett effektivt sätt.