Uppdaterad produktkategorisering på rskdatabasen.se

Publicerad: 11 jun 2021

RSK-systemet har fått en uppdaterad produktindelning, omfattande en total översyn av både indelning och terminologi, anpassad efter dagens behov och med syftet att få en kategorisering som kan användas i hela branschen.

Under 2019/2020 genomfördes ett projekt, initierat av Svenska rörgrossistförening VVS och på uppdrag av VVS informations styrelse, för att ta fram en uppdaterad struktur med syftet är att modernisera och anpassa strukturen med anledning av produkt- och teknikutvecklingen samt hur produktinformation visas idag (från katalog till webb). Projektet har genomförts av RSK-tekniska rådet tillsammans med Branschkonsult och med stöd från utvalda leverantörer och närliggande branschföreningar. Värdefulla synpunkter har också inkommit från de som idag använder RSK-flikarna.

Resultatet är en struktur i fyra nivåer indelad i åtta produktområden med tre undernivåer per område. Sedan årsskiftet har aktiva RSK-nummer parallellt klassats med den nya produktstrukturen och under våren har en översyn gjorts av strukturen och placeringar rättats till löpande.

Från och med juni 2021 visas den nya RSK strukturen på rskdatabasen.se.

Vi har stor respekt för att en förändring av strukturen kan påverka invanda sökmönster och andra system som används av våra kunder. Därför kommer båda strukturerna att underhållas parallellt och det kommer att vara möjligt att se och växla till de tidigare ”RSK-flikarna” en tid framöver. För nyttjanderättskunder som använder RSK-strukturen kommer fortsatt båda strukturerna vara tillgängliga under en övergångsperiod.

Vi hoppas att den nya strukturen ska ge en tydligare och mer relevant indelning av produkterna i RSK-systemet och göra det enklare att hitta produkter och kategorisera efter den nya indelningen.